Algemene voorwaarden voor Partners

Geüpdatet op 08-06-2020

Artikel 1. Begrippen en Definities

1.1 In de onderhavige voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

 • 'Partnerprogramma', afspraak tussen Entranz en Partner op basis waarvan Partner door Entranz vergoedt wordt voor door Partner aangedragen Organisator.
 • 'Commissie’', het bedrag dat Organisator van Entran krijgt per door aangedragen Organisator verkocht ticket.
 • 'Partner', iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die Voorwaarden van het Partnerprogramma heeft aanvaard.
 • 'Partnerlink', een elektronische link naar de Website waarin zijn Partner-ID is opgenomen en hij of zij via het internet openbaar maakt of openbaar laat maken.
 • 'Partner-ID', Het identificatienummer opgenomen in de Partner-ID. Iedere Partner heeft een unieke Partner-ID.
 • 'Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden voor Consumenten en de Algemene Voorwaarden voor Organisator van Entranz en het Privacybeleid van Entranz;
 • 'Ticketkoper', de partij welke een reservering voor Tickets plaatst bij Entranz.
 • 'Entreegelden' prijs van Tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten, zoals door Entranz in rekening gebrachte reserveringskosten.
 • 'Evenement(en)' de publieke of besloten gebeurtenis waaronder – doch niet beperkt tot - een musical, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, cursus, beurs, seminar, show of een sportevenement.
 • 'Organisator' de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement.
 • 'Diensten' het online platform waarmee enerzijds Organisator evenementpagina’s aanmaakt en beheert de zijn gekoppeld aan hun Evenementen; Organisator evenementpagina’s en gekoppelde Evenementen promoot; Organisator Tickets aan Ticketkoper verstrekt, verkoopt of op een andere wijze Ticketkopers registreert; Organisator verstrekte, verkochte of registraties aan de deur controleert op echtheid en geldigheid en anderzijds de Ticketkoper door Organisator aangeboden Tickets of registraties aanschaft of andere wijze afneemt voor het door Organisator georganiseerde gekoppelde Evenement.
 • 'Entranz' handelsnaam en onderdeel van Entranz B.V., gevestigd te Zoetermeer.
 • 'Ticket' het toegangsbewijs van (een deel van) een Evenement.
 • 'Website' https://www.entranz.nl.

Artikel 2. Aanvaarding Partnerprogramma Voorwaarden

2.1 Om van het Partnerprogramma gebruik te maken, dient Partner eerst de voorwaarden te aanvaarden. Het is Partner niet toegestaan om gebruik te maken van het Partnerprogramma zonder de voorwaarden te aanvaarden.

2.2 Partner aanvaardt de Partnerprogramma Voorwaarden door een account aan te maken op de Website. Op het aanmaken van een account zijn tevens De Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Aanmelding en Acceptatie

3.1 Iedereen van 18 jaar en ouder kan zichzelf of zich namens een derde entiteit aanmelden als Partner van Entranz.

3.2 Aanmelding als Entranz Partner houdt aanvaarding van de Partnerprogramma Voorwaarden in en de verplichting de Partnerprogramma Voorwaarden na te komen.

3.3 Om als Partner te worden ingeschreven moet de Partner:

 • Het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld;
 • Als partner worden geaccepteerd door Entranz.

3.4 Entranz kan een aanmelding zonder opgave van redenen op ieder moment weigeren. Indien Entranz een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen Vergoeding betaald.

Artikel 4. Aandragen nieuwe Organisatoren

4.1 Partner heeft twee mogelijkheden om nieuwe Organisatoren aan te dragen:

 • Partner kan op zijn of haar account handmatig de naam, het telefoonnummer en e-mailadres opgeven van nieuw aangedragen Organisator, waarna Entranz deze voordracht handmatig controleert en koppelt;
 • Partner kan door middel van een unieke Partnerlink nieuwe Organisatoren laten aanmelden waarna controle en koppeling door Entranz automatisch plaatsvindt.

Artikel 5. Vergoeding, Tarieven en Betaling

5.1 Entranz biedt Partner commissie per via Diensten verkocht ticket van een Evenement georganiseerd door een Organisator welke door de Partner is aangedragen.

5.2 De commissie bedraagt 10% van de voor de aangedragen Organisator geldende servicefee. De commissie geldt niet op andere fee’s, (administratie)kosten of Entreegelden.

5.3 De commissie is inclusief 21% BTW.

5.4 Entranz betaalt alleen commissie over Tickets besteld door Ticketkopers.

5.5 Entranz gaat over tot betaling van de vergoeding wanneer:

 • Partner zijn of haar account volledig heeft ingevuld en alle gevraagde informatie heeft verschaft;
 • Entranz zijnerzijds heeft kunnen verifiëren dat aangedragen Organisator recht geeft op vergoeding aan Partner;
 • Aangedragen Organisator betaalde Tickets verkoopt.

5.6 Entranz betaalt de aan Partner verschuldigde vergoeding één keer per maand uit op het bij Entranz bekende rekeningnummer.

5.7 Partner kan nimmer tegelijk optreden als Partner en Organisator van hetzelfde evenement. Entranz keert geen commissie uit aan Partner over verkochte Tickets van een Evenement welke aantoonbaar is georganiseerd door Partner en dus gelijktijdig optreedt als Partner en Organisator.

5.8 Partner kan tot twee weken na aanmelding van aangedragen Organisator zijn relatie en dus commissie claimen. Commissie kan derhalve niet worden uitgekeerd met terugwerkende kracht.

5.9 Commissie wordt alleen uitgekeerd indien aangedragen Organisator daadwerkelijk en aantoonbaar een nieuwe klant van Entranz is.

5.10 Entranz is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner is verschuldigd, te verrekenen met enig bedrag dat Entranz uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van Partner.

Artikel 6. Duur van de Overeenkomst

6.1 Deelname aan het Partnerprogramma is in principe voor onbepaalde tijd, mits aan alle voorwaarden is en blijft worden voldaan.

Artikel 7. Beëindiging en Gevolgen

7.1. Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Entranz aan de Consument geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en/of Entranz nimmer is toegestaan:

7.2 Onverminderd haar overige rechten, is Entranz onder meer gerechtigd om het Partnerprogramma met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende, maar niet beperkt tot de volgende gevallen:

 • Partner komt deels of geheel tekort in de nakoming van één of meerdere onderdelen van de Partnerprogramma Voorwaarden;
 • Entranz hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
 • Partner in het kader van het Partnerprogramma onrechtmatig handelt jegens Entranz en/of derden.

7.3 Partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – het Partnerprogramma beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar [email protected].

7.3 Entranz behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren van Consumenten waarvan Entranz vermoedt, of is gebleken, dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

7.4 Indien het Partnerprogramma om welke reden dan ook is beëindigd, kan de partner, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 6.4, geen aanspraak (meer) maken op commissie.

7.5 Uitsluitend in het geval het Partnerprogramma is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1 en artikel 6.3 zal de Partner nog aanspraak kunnen maken op Commissie ter zake verkoop van Tickets door aangedragen Organisator welke heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingsdatum, conform het bepaalde in artikel 4.

Artikel 8. Overige Bepalingen

8.1 Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Entranz en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Entranz. Partner vrijwaart Entranz volledig voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

8.2 Partner is niet gerechtigd zijn of haar partnerschap geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde tenzij Entranz hiervoor schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

8.3 Indien enige bepaling van deze Partnerprogramma Voorwaarden in strijd mocht zijn met het toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 9. Toepasselijk Recht

9.1 De Partnerprogramma Voorwaarden en het Partnerprogramma worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.